Algemene Voorwaarden

Toegang tot en gebruik van de website raibu.nl en de producten en diensten aangeboden door Raibu respectievelijk Raibu Fashion, respectievelijk House of Raibu B.V. via deze website, zijn onderhevig aan de onder genoemde algemene voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen

1.1            Onder Raibu wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het bedrijf Raibu, Raibu Fashion, House of Raibu B.V. die producten en diensten via haar website raibu.nl ter beschikking stelt aan de consument en andere bedrijven.

1.2            Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Raibu voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3            Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Raibu voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4            Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Raibu erkend.

1.5            In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6            Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1            Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Raibu.

2.2            Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Raibu eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Raibu of een door Raibu verzonden factuur of mail waarin een bestelling is geaccepteerd door Raibu, staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3            Aanbiedingen van Raibu gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.4            Raibu kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.5            Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1            Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2            Raibu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder als gevolg van wettelijke regelingen en/of bepalingen, zonder de consument daarvan van te voren op de hoogte te stellen.

3.3            Indien Raibu een prijsverhoging doorvoert na de totstandkoming van een overeenkomst, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.4             Na een online bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Artikel 4. Aflevering

4.1            Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verwerkt. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Raibu verzendkosten in rekening brengen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze kosten zullen van te voren bij het plaatsen van de bestelling worden vermeld aan de afnemer. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Raibu bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2            De afnemer dient het product te accepteren door het in ontvangst te nemen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3            Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4            Aan de leveringsplicht van Raibu zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Raibu geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport en/of verzendbewijs van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5            Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1            Een door Raibu opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Raibu zijn, waarna Raibu zal trachten om binnen de opgegeven levertijd aan de levering te voldoen. Voor de levering is Raibu afhankelijk van de vervoerder en kan Raibu niet aansprakelijk worden gehouden voor niet presteren door de vervoerder. Zie hiervoor de sectie Verzending & retouren.

5.2           Voor artikelen die op voorraad zijn geldt de levertijd die Raibu voorstelt. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal Raibu de consument op de hoogte stellen en de consument de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met Raibu over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort.

Artikel 6. Ontbinding

6.1            Onverminderd de rechten van Raibu op basis van de wet is Raibu gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Raibu omstandigheden ter kennis komen die Raibu goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Raibu bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2            Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Raibu zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Raibu bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3            De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een online bestelling bij Raibu (via de website(s) van Raibu.nl of Raibufashion.com), indien er sprake is van een consumentenkoop, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Raibu heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 dagen na aflevering melding te maken bij Raibu. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 dagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer tenzij anders overeengekomen. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Raibu na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. Wederom, dit geldt alleen voor online bestellingen. Voor producten die zijn aangeschaft in de fysieke winkel is Raibu niet verplicht het aankoopbedrag te retourneren indien de consument naderhand toch wilt afzien van het product. De consument kan echter het product wel ruilen voor een ander product of een waardebon ontvangen ter waarde van het geretourneerde product of producten. Hierbij geldt dat de producten ongebruikt en in oorspronkelijke staat moeten zijn teruggebracht.

6.4            Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten van Raibu. Een overeenkomst om een dienst te leveren door Raibu kan door de afnemer worden ontbonden indien de betreffende dienst(en) nog niet zijn geleverd door Raibu en de afnemer binnen 7 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, Raibu schriftelijk heeft bericht van de annulering van de overeenkomst.

Artikel 7. Overmacht

7.1            Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Raibu geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Raibu en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2            Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Raibu de verbintenis had moeten nakomen.

7.3            Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Raibu niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4            Indien Raibu bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1            Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de inhoud van de website van Raibu en door Raibu geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, etc., uitsluitend bij Raibu en/of haar leveranciers en/of licentiegevers. Dit materiaal mag uitsluitend gebruikt worden met toestemming van Raibu en/of leverancier en/of licentiegever van het betreffende materiaal. Vermenigvuldiging of verspreiding van bovengenoemde materialen is wettelijk verboden en kan tot civiel- en strafrechtelijke boetes leiden.

9.2            Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1      Raibu neemt alle maatregelen om de juistheid van alle informatie op deze website te controleren, maar geeft geen impliciete of expliciete garanties omtrent deze juistheid. Raibu kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden. Kleuren of patronen in product foto's op de website kunnen licht afwijken van de echte kleuren als gevolg van verschillen in belichting, gebruikte computer of display schermen, etc.

10.2      De afnemer dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

10.3      Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website van Raibu vermelde specificaties, zal Raibu binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door de afnemer betaalde bedrag zal worden geretourneerd. De afnemer kan ook Raibu verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.

10.4      Na verloop van de in artikel 10.3 genoemde garantietermijn is Raibu gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

10.5      De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Raibu, de afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1       Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Copyright © 2019 Raibu, House of Raibu B.V., Raibu Fashion, Raibu Handpicked, Raibu Handpicked Novelty Fashion zijn geregistreerde merknamen van Raibu. Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht op materiaal dat op deze website is gepubliceerd berust bij Raibu of haar licentiegevers. Alle handelsmerken van derden die vermeld of getoond worden op deze website zijn eigendom van de respectieve bezitters. Zonder schriftelijke toestemming mag geen gebruik worden gemaakt van het door Raibu gepubliceerd materiaal, hieronder vallen wijzigingen aanbrengen, afgeleiden maken, vertalingen uitvoeren, decompileren of assembleren van geheel of delen, reverse engineren van of op basis van materiaal van Raibu en/of het publiceren en distribueren van het materiaal van Raibu voor commerciële doeleinden.


Raibu behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen, met name wanneer de wetgeving wordt gewijzigd. Bezoek deze pagina regelmatig zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Wanneer u de website blijft bezoeken, gaat u akkoord met deze wijzigingen. 


Geen artikelen

Nader te bepalen Verzending
0,00 € Totaal

Betalen